سالگرد شهادت پاسداری شهید رستم میناوی زاده را به ذکر صلوات گرامی میداریم.  

 

 شهید رستم میناوی زاده  

نام پدر : فرمان   

تاریخ تولد: ۱۳۴۳  

تاریخ شهادت:۲۷/۱۱/۱۳۶۴   

محل شهادت  :منطقه عملیاتی فاو

 

 امور شهدای واحد فرهنگی پایگاه امام خمینی (ره) - مسجد ابوالفضل(ع)