X
تبلیغات
زولا

شهیدمطهری :
هیچ وقت خون شهید هدرنمی رود،برای اینکه خون شهید بزمین نمیریزد،خون شهیدهرقطره اش تبدیل به صدها وهزارها قطره بلکه به تُن ها خون میشود و در پیکر اجتماع خودش وارد میشود...