X
تبلیغات
رایتل

روز قدس برای کودکان مظلوم فلسطین

دست َهای کوچکت شکل پرستوها شده
 دامنت غرقِ اقاقی،غرقِ شب َبوها شده
 بین این مرداب َهای خالی از آبی هنوز
 سرزمین چشم َهایت برک   قوها شده 
 غصه َهایت بی َشمار و خنده َهایت بی بدیل
 خنده َات قربانی دست کج َابروها شده
 حق زیتون نگاهت پوز  کفتار نیست
 نقدِ لبخند تو خرجِ برج و باروها شده
 سنگ در مشت تو یعنی یک غزل از آسمان
 دست تو انگیز  شعر النگوها شده
 یک نسیم باید بیاید سمت طوفان بلا
 گرچه بارانت طلسم شوم جادوها شده 
 پنجره باچشم خود می َبیند آن روزی که شب
  شیشه با هُرم لبان غنچ   او"ها" شده