تصاویر مراسم سینه زنی شب اول محرم  1394 سری اول

 

 تصاویر مراسم سینه زنی شب اول محرم 1394سری دوم  

 

 

تصاویر مراسم زنجیر زنی ماه محرم 94- سری سوم

 

 

تصاویر مراسم زنجیر زنی ماه محرم 94- سری چهارم

  

 

تصاویر مراسم زنجیر زنی ماه محرم 94- سری پنجم     

  

 

تصاویر مراسم روز تاسوعا و تجمع مساجد کوی انقلاب اهواز - هیئت عزاداری مسجد ابوالفضل(ع) سری بیست و پنجم

 

تصاویر مراسم روز تاسوعا و تجمع کوی انقلاب اهواز - هیئت عزاداری مسجد ابوالفضل(ع) سری بیست و ششم

  

تصاویر مراسم روز تاسوعا و تجمع کوی انقلاب اهواز - هیئت عزاداری مسجد ابوالفضل(ع) سری بیست و هفتم

 

 

تصاویر مراسم عزاداری شب دهم محرم مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کیان- سری بیست و هشتم

 

تصاویر مراسم عزاداری شب دهم محرم مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کیان- سری بیست و نهم

  

 

تصاویر عزاداری روز عاشورامسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی ام

 

 

تصاویر عزاداری روز عاشورامسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی و یکم

 

تصاویر عزاداری روز عاشورامسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی و دوم

    

 

تصاویر عزاداری روز عاشورامسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی و سوم 

 

 

تصاویر عزاداری روز عاشورا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی و چهارم

  

  

تصاویر عزاداری روز عاشورا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی انقلاب اهواز - سری سی و پنجم

 

تصاویر مراسم شام غریبان هیئت عزاداری مسجد حضرت ابوالفضل(ع) محرم 1394 سری سی و ششم

 

تصاویر مراسم شام غریبان هیئت عزاداری مسجد حضرت ابوالفضل(ع) محرم 1394 سری سی و هفتم

 

 

تصاویر مراسم عزاداری شب دوازدهم محرم مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کیان- سری سی و هشتم

 

 

تصاویر مراسم عزاداری شب دوازدهم محرم مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کیان- سری سی و نهم